Bestuursreglement 'Alcohol in sportkantines'

Preambule

In overweging nemende dat:

sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
heeft het bestuur van Baseball- en Softbalvereniging Falcons het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld.

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

Alcoholhoudende dranken:Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
Sociale Hygiëne:Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
Leidinggevenden:
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen de vereniging dient via een formulier doorgegeven te worden aan de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 – Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 – Vaststellen en wijzigen

Het bestuur van Baseball- en softbalvereniging Falcons heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld.

Paragraaf 2 – Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
Het bestuursreglement alcohol in sportkantines of een kopie hiervan is in aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 – Huis- en gedragsregels

Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine, op het terras of langs het veld. Voor jeugdwedstrijden geldt dat in de kantine gekochte alcoholhoudende drank enkel in de kantine of op het terras mag worden genuttigd;
Er wordt geen alcohol geschonken aan:Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
Personen die kennelijk fungeren als chauffeur bij het vervoeren van jeugdspelers.
Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;
Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 – Openingstijden en schenktijden

De openingstijden van de kantine zijn: één uur voor, tijdens en tweeëneenhalf uur na activiteiten zoals wedstrijd- en trainingsuren, vergaderingen en andere bijeenkomsten die verband houden met de doelstelling;
Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: één uur voor, tijdens en één uur na activiteiten zoals wedstrijd- en trainingsuren, vergaderingen en andere bijeenkomsten die verband houden met de doelstelling maar in ieder geval na 13.00 uur ‘s middags.

Artikel 7 – Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Artikel 8 – Voorlichting

Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1, 2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 – Handhaving, klachtenprocedure en sancties

Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

Paragraaf 3 – Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 – Toegelaten horeca-activiteiten

De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder lid 2 en 3 bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder lid 3 bepaalde.
Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Uitschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de uitschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Inschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de inschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Ouder / voogd / verzorger (alleen in te vullen als het aan te melden lid jonger is dan 16 jaar)

Machtigingsformulier

De contributie kan per maand, kwartaal of per jaar betaald worden. Daarnaast is eenmaal per jaar bondscontributie van de KNBSB (de honk- en softbalbond) verschuldigd. De bondscontributie wordt in mei geïnd. Ondergetekende machtigt hierbij BSV Falcons te Lelystad om elke termijn de contributie en eenmaal per jaar de bondscontributie af te schrijven. De machtiging eindigt aan het eind van het kalenderjaar waarin hij/zij het lidmaatschap opzegt.

Vrijwilligerswerk

Honk- en softballen bij de Falcons doe je op vrijwillige basis. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Daarom verwachten wij van onze leden en ouders van jeugdleden een inspanning die voor het voortbestaan van een vereniging noodzakelijk is. Denkt u hierbij aan het mogelijk maken van spelen van wedstrijden door het scheidsen van een wedstrijd, het trekken van lijnen of het draaien van een kantinedienst, het organiseren van trainingen, vervoer te verzorgen naar uitwedstrijden, etc. Ik begrijp dat er heel veel te doen is rondom de organisatie van een vereniging en dat er van ieder lid / ouder(s) van een lid een bijdrage verwacht wordt.

Beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze verenging en teams. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar leden@falcons.nl.

Privacy

Voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy verwijzen wij u graag naar onze website onder het kopje ‘privacy’.

Bevestiging

Met de ondertekening van dit formulier geeft u te kennen alles naar waarheid te hebben ingevuld en gaat u akkoord met de automatische incasso van het contributiegeld en bondscontributie. Ook stemt u hierbij in met het vrijwilligers werk of de extra contributie. Verder geeft u hiermee aan de huisregels van BSV Falcons te hebben gelezen en zich hiernaar te houden gedurende de tijd dat u deelneemt aan activiteiten van BSV Falcons. Deze huisregels kunt u vinden op deze site. Tenslotte geeft u aan op de hoogte te zijn dat opzegging van het lidmaatschap kan per het einde van het kalenderjaar.