Gedragsregels

Een bestuurder of andere functionaris

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. 

IS DIENSTBAAR. Handelt altijd in het belang van de vereniging en richt zich op het belang van de leden. 

IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 

IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de  bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de vereniging. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

IS ZORGVULDIG. Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. 

VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. 
Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 150 euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften van meer dan 150 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven. 

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. De bestuurder is verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen . 

NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, supporters en anderen. 

SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A. 
Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Een trainer, coach of begeleider

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd zich aan de veiligheidsnormen, en -eisen. 

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Is op de hoogte van de regels en richtlijnen én past ze ook toe. Stelt ook sporters in staat om er meer over te weten te komen.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dringt niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer of de douche. 

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant. 

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. 

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan het bestuur. 

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. 

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. 

IS VOORZICHTIG: Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wedt niet op de sport waar hij bij betrokken is. 

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Een scheidsrechter of official

Is NEUTRAAL bij het leiden van wedstrijden en VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. 

Gaat RESPECTVOL om met alle betrokkenen. 

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen. 

ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn. 

IS DIENSTBAAR, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag. 

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 

IS EEN VOORBEELD voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media. 

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan het bestuur. 

IS COLLEGIAAL t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

De sporter

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij de vertrouwenscontactpersoon of het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit. 

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. 

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. 

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. 

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. 

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld 

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. 
NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

Uitschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de uitschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Inschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de inschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Ouder / voogd / verzorger (alleen in te vullen als het aan te melden lid jonger is dan 16 jaar)

Machtigingsformulier

De contributie kan per maand, kwartaal of per jaar betaald worden. Daarnaast is eenmaal per jaar bondscontributie van de KNBSB (de honk- en softbalbond) verschuldigd. De bondscontributie wordt in mei geïnd. Ondergetekende machtigt hierbij BSV Falcons te Lelystad om elke termijn de contributie en eenmaal per jaar de bondscontributie af te schrijven. De machtiging eindigt aan het eind van het kalenderjaar waarin hij/zij het lidmaatschap opzegt.

Vrijwilligerswerk

Honk- en softballen bij de Falcons doe je op vrijwillige basis. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Daarom verwachten wij van onze leden en ouders van jeugdleden een inspanning die voor het voortbestaan van een vereniging noodzakelijk is. Denkt u hierbij aan het mogelijk maken van spelen van wedstrijden door het scheidsen van een wedstrijd, het trekken van lijnen of het draaien van een kantinedienst, het organiseren van trainingen, vervoer te verzorgen naar uitwedstrijden, etc. Ik begrijp dat er heel veel te doen is rondom de organisatie van een vereniging en dat er van ieder lid / ouder(s) van een lid een bijdrage verwacht wordt.

Beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze verenging en teams. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar leden@falcons.nl.

Privacy

Voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy verwijzen wij u graag naar onze website onder het kopje ‘privacy’.

Bevestiging

Met de ondertekening van dit formulier geeft u te kennen alles naar waarheid te hebben ingevuld en gaat u akkoord met de automatische incasso van het contributiegeld en bondscontributie. Ook stemt u hierbij in met het vrijwilligers werk of de extra contributie. Verder geeft u hiermee aan de huisregels van BSV Falcons te hebben gelezen en zich hiernaar te houden gedurende de tijd dat u deelneemt aan activiteiten van BSV Falcons. Deze huisregels kunt u vinden op deze site. Tenslotte geeft u aan op de hoogte te zijn dat opzegging van het lidmaatschap kan per het einde van het kalenderjaar.