Privacyverklaring Baseball- en Softballvereniging Falcons

 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Wij verwerken persoonsgegevens van leden ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • ledenadministratie;
 • contributieheffing;
 • informatieverstrekking;
 • uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • nieuwsbrief.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • foto;
 • bankrekeningnummer;
 • lidmaatschapsnummer.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de tijd dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt deze informatie op elk moment intrekken. Persoonsgegevens mogen langer bewaard blijven als dat nodig is voor een historisch doel. BSV Falcons hecht er waarde aan om een bepaald erfgoed van de club op te bouwen. In dat kader kunnen wij uw persoonsgegevens archiveren en daarmee langer bewaren. Deze persoonsgegevens zijn beperkt tot voornaam, tussenvoegsel, achternaam en foto. U kun op elk moment om vernietiging van uw gegevens verzoeken. Uitsluitend met uw toestemming bewaren wij uw gegevens voor andere doelen, zoals bijvoorbeeld uitnodiggingen versturen voor een jubileum of reünie.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren, donateurs en/of geïnteresseerden

Wij verwerken persoonsgegevens van sponsoren, donateurs en/of geïnteresseerden ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • facturatie.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming en/of afgifte visitekaartje;
 • sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres
 • geslacht;
 • foto.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor, donateur en/of geïnteresseerde. Persoonsgegevens mogen langer bewaard blijven als dat nodig is voor een historisch doel. BSV Falcons hecht er waarde aan om een bepaald erfgoed van de club op te bouwen. In dat kader kunnen wij uw persoonsgegevens archiveren en daarmee langer bewaren. Deze persoonsgegevens zijn beperkt tot voornaam, tussenvoegsel, achternaam, en foto. U kunt op elk moment om vernietiging van uw gegevens verzoeken. Uitsluitend met uw toestemming bewaren wij uw gegevens voor andere doelen, zoals bijvoorbeeld uitnodiggingen versturen voor een jubileum of reünie.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Wij verwerken persoonsgegevens van leveranciers ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over het contract of de opdracht;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een contract of opdracht.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het overeengekomen contract of de opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna maximaal 2 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het afweren van cyberaanvallen;
 • in geval van een cyberaanval, het mogelijk maken van strafvervolging.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • ip-adres.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende een uur.

 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, religie of etniciteit, zonder uw toestemming.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • de ledenregistratie en financiële administratie (Sportlink);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens BSV Falcons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we verwerken de persoonsgegevens zoveel mogelijk in de cloud;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 •  

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Baseball- en Softballvereniging Falcons
Postbus 1079
8200 BB Lelystad
e-mail: secretaris@falcons.nl

Uitschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de uitschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Inschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de inschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Ouder / voogd / verzorger (alleen in te vullen als het aan te melden lid jonger is dan 16 jaar)

Machtigingsformulier

De contributie kan per maand, kwartaal of per jaar betaald worden. Daarnaast is eenmaal per jaar bondscontributie van de KNBSB (de honk- en softbalbond) verschuldigd. De bondscontributie wordt in mei geïnd. Ondergetekende machtigt hierbij BSV Falcons te Lelystad om elke termijn de contributie en eenmaal per jaar de bondscontributie af te schrijven. De machtiging eindigt aan het eind van het kalenderjaar waarin hij/zij het lidmaatschap opzegt.

Vrijwilligerswerk

Honk- en softballen bij de Falcons doe je op vrijwillige basis. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Daarom verwachten wij van onze leden en ouders van jeugdleden een inspanning die voor het voortbestaan van een vereniging noodzakelijk is. Denkt u hierbij aan het mogelijk maken van spelen van wedstrijden door het scheidsen van een wedstrijd, het trekken van lijnen of het draaien van een kantinedienst, het organiseren van trainingen, vervoer te verzorgen naar uitwedstrijden, etc. Ik begrijp dat er heel veel te doen is rondom de organisatie van een vereniging en dat er van ieder lid / ouder(s) van een lid een bijdrage verwacht wordt.

Beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze verenging en teams. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar leden@falcons.nl.

Privacy

Voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy verwijzen wij u graag naar onze website onder het kopje ‘privacy’.

Bevestiging

Met de ondertekening van dit formulier geeft u te kennen alles naar waarheid te hebben ingevuld en gaat u akkoord met de automatische incasso van het contributiegeld en bondscontributie. Ook stemt u hierbij in met het vrijwilligers werk of de extra contributie. Verder geeft u hiermee aan de huisregels van BSV Falcons te hebben gelezen en zich hiernaar te houden gedurende de tijd dat u deelneemt aan activiteiten van BSV Falcons. Deze huisregels kunt u vinden op deze site. Tenslotte geeft u aan op de hoogte te zijn dat opzegging van het lidmaatschap kan per het einde van het kalenderjaar.